Poprzedni (6) artykuł 

Powrót do strony:
       "Eseje / Artykuły"

Następny (8) artykuł


Art. 7

 

Pobierz / Drukuj:   PDF    RTF

 

Spośród wielu krajów, które w XX wieku znalazły się w orbicie wpływów Związku Sowieckiego, Polska była państwem, w którym realizacja imperialistycznych planów sprawiała Sowietom bardzo dużo trudności.

 

Już w okresie XX - lecia międzywojennego zarówno rządy jak i przygniatająca większość społeczeństwa polskiego była zdecydowanie anty komunistyczna i anty sowiecka.

Ugrupowania skrajnie lewicowe skupiały stosunkowo mały procent ludzi zaangażowanych politycznie.

 

Plany rozwiązania „polskiego problemu" zaczęto opracowywać w ZSSR już przed wybuchem Drugiej Wojny Światowej. Stalin i jego doradcy zorientowali się, że propaganda i indoktrynacja nie wystarczą do przezwyciężenia wrogości wobec komunizmu i systemu sowieckiego. Nieprzychylnie nastawione elity wojskowe i polityczne oraz inteligencję należało - jako potencjalną opozycję - uwięzić, lub po prostu poddać fizycznej eksterminacji.

 

Ogólny plan osiągnięcia tych celów podzielono na dwie fazy:

 

Faza I /1939-1941/

 

W myśl tajnego protokołu dołączonego do paktu Ribentrop - Mołotow we wrześniu 1939 roku, około połowa terytorium wschodniej Polski została zajęta przez Zw. Sowiecki i praktycznie biorąc odcięta od świata. Pozwoliło to Stalinowi na dużą swobodę i bezkarność w działaniu.

 

Akcja eksterminacyjna wobec ludności polskiej rozpoczęła się już w pierwszych dniach okupacji. Więzienia, tortury i deportacje dotknęły tysiące oficerów, podoficerów i szeregowców, osadników wojskowych wraz z rodzinami, urzędników państwowych i samorządowych, prawników, polityków, wykładowców uniwersyteckich, nauczycieli, przemysłowców, właścicieli ziemskich oraz innych „niepożądanych" członków społeczeństwa. Represje odczuła także prawie 100 tysięczna rzesza polskich Żydów z terenów wschodniej Rzeczpospolitej.

 

Wśród prześladowanych znalazło się m.in. około 20,000 oficerów WP, Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Policji Państwowej. Osadzono ich w obozach w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. Wiosną 1940 roku większość została wymordowana w Katyniu, Charkowie, Miednoje.

 

 

Faza II /1944-1945/

 

W czerwcu 1941 roku wybuchła wojna niemiecko-sowiecka, która przeszkodziła Stalinowi w wykonaniu drugiej części jego planu wobec Polski. Przygotowania doń jednak nie osłabły.

Gdy w styczniu 1944 r. Armia Czerwona przekroczyła w swym zwycięskim marszu linię Bugu, Stalin mógł rozpocząć II fazę działań, tym razem na zachodnich terenach Rzeczpospolitej.

 

Również i tutaj zdecydowana większość Polaków była zwolennikami demokracji w stylu zachodnim. W czasie okupacji niemieckiej przeważająca część społeczeństwa popierała związane z rządem RP w Londynie Państwo Podziemne, które obejmowało wszystkie partie polityczne oprócz niewielkiej liczbowo partii komunistycznej /PPR/.

 

Siłą militarną Państwa Podziemnego była Armia Krajowa, która u szczytu swego istnienia liczyła ponad 300 tysięcy członków.

 

Tę potężną politycznie i wojskowo opozycję wobec systemu sowieckiego należało również wyeliminować. Tym razem w bardziej wyrafinowany i zawoalowany sposób. Najlepiej przy pomocy niedużej grupy polskich komunistów.

 

Ostrożność w postępowaniu dyktowała ówczesna sytuacja polityczna i ścisłe powiązania przeznaczonych do likwidacji elit z rządem londyńskim i obozem Aliantów.

Dyktator nie chciał i nie mógł ryzykować potencjalnego konfliktu z dotychczasowymi sojusznikami rozpoczynając otwarte prześladowania Polaków w kraju.

 

Nie ufał jednak w pełni swoim polskim poplecznikom Nie wierzył, iż nowo stworzone oddziały Urzędu Bezpieczeństwa (składające się z ludzi o niesprawdzonej lojalności lub zwyczajnych oportunistów) wykonają sprawnie powierzone zadania. Ostatecznie wiązało się to z zabijaniem, więźniem, torturowaniem i deportowaniem rodaków.

 

Z tego powodu ich szeregi wzmocnione zostały przez członków jednostek NKWD sprowadzonych bezpośrednio z ZSSR.. Owi wojskowi i polityczni „doradcy" otrzymali typowo polskie nazwiska, a wielu nosiło polskie mundury wyższych oficerów Wojska Polskiego.

 

Tworzyli oni kadrę „fachowców”, których głównym zadaniem było kierowanie oddziałami policji i UB w wyłapywaniu, aresztowaniu, mordowaniu lub deportowaniu początkowo działaczy związanego z rządem londyńskim podziemia z okresu okupacji, potem praktycznie wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób manifestowali swe pro zachodnie sympatie.

 

Szereg członków tej ekipy zajęło wysokie stanowiska w reżymie komunistycznym w Polsce; w rządzie i w zarządach lokalnych, w żandarmerii i w wywiadzie, w sądownictwie wojskowym i cywilnym oraz w nowo utworzonej Milicji Obywatelskiej. Ich zadaniem było przeistoczenie Polski w państwo komunistyczne. Kadra ta wykonała swoje zadanie sprawnie i dokładnie: dziesiątki tysięcy patriotów polskich wymordowano, setki tysięcy uwięziono i deportowano.

Z początkiem lat 50. proces sowietyzacji struktur państwowych został doprowadzony do końca.

 

Dziś, prawie pół wieku od śmierci Stalina, jego polityka odcisnęła się trwałym piętnem na narodzie polskim. Likwidacja politycznych i intelektualnych elit, permanentna indoktrynacja i demoralizacja życia codziennego omal nie doprowadziły do jego upadku.

 

Odrodzenie i odbudowa będzie procesem długim i trudnym.

 

Andrzej Sławiński, Londyn

Tłumaczenie z j. angielskiego Teresa Jeśman

 

Więcej o Autorze

This text in English
Ce texte en français

Dieser Text in Deutsch

Na początek tego tekstu

Poprzedni (6) artykuł 

Powrót do strony:
       "Eseje / Artykuły"

Następny (8)artykuł

 

 

* This site requires NN / IE 4.0+. A resolution of 800x600 provides the best results. Polish special characters set in CE Windows standard.
** Diese Seite verlangt NN./.IE 4.0+ Die Auflösung von 800x600 unterstützt das beste Ergebnis. Polnische Zeichen im Standard CE Windows.

*** Zalecane przegladarki NN / IE w wersji 4.0 lub nowsze. Polskie znaki w standardzie CE Windows.

Board of Editors: London Branch of the Polish Home Army Ex-Servicemen Association, oddzial.londyn@polishresistance-ak.org
Copyright © London Branch of the Polish Home Army Ex-Servicemen Association
(Copying permitted with reference to source and authors)

Redakcja: Kolo Bylych Zolnierzy Armii Krajowej - Oddzial Londyn, oddzial.londyn@polishresistance-ak.org
Copyright © Kolo Bylych Zolnierzy Armii Krajowej - Oddzial Londyn
(Kopiowanie dozwolone z podaniem zrodla i autora)

Redaktion: Kreis der Ehemaligen Soldaten der Heimatarmee – Sektion London oddzial.londyn@polishresistance-ak.org

Kopierrechte © beim Kreis der Ehemaligen Soldaten der Heimatarmee – Sektion London

(Kopieren zulässig unter Angabe der Quelle und des Verfassers)

Rédaction: Cercle d’Anciens Combattants de l’Armée d’Intérieur – Section Londres, oddzial.londyn@polishresistance-ak.org
Copyright © Cercle d’Anciens Combattants de l’Armée d’Intérieur - Section Londres
Copie autorisée avec l’indication des sources et de l’auteur

Web Design & Administration: Krzysztof Bozejewicz


Sponsored links: www.laptopy-dell.co.uk www.FlightsToPoland.info; www.FlightsPoland.co.uk; www.PolandFlights.info www.atastravel.co.uk